మెటీరియల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్

ASTM D4226 ASTM D648

1
2
3
4
5
6

ASTM G155-21

1
2
3
4
5
6

ASTMF963-17

1
2
3
4
5

చేరుకోండి

1
6
11
16
2
7
12
17
3
8
13
18
4
9
14
19
5
10
15